2003

Bắt đầu có đơn hàng quốc tế đầu tiên

Trong năm 2003, đơn hàng gia công quốc tế đầu tiên được thực hiện tại công ty là cuốn tự điển dược khoa (dày hàng ngàn trang, in màu và bìa cứng), đây là ấn phẩm yêu cầu chế bản – in – gia công sau in phức tạp. Do các công ty in của Việt Nam lúc bấy giờ chưa đáp ứng được các chuẩn mực của nước ngoài nên các sản phẩm thiết kế và chế bản của công ty được đưa đi in tại nước ngoài. Cũng trong năm 2003, công ty chuyển sang trụ sở mới.