Xuất khẩu cho thị trường Mỹ, Canada, Nhật, Châu Âu, Úc và Newzeland

Đây là các sản phẩm yêu chầu chất lượng nghiêm ngặt từ khâu kiểm tra nguyên vật liệu đến quản lí chất lượng sản phẩm in và thành phẩm. Các công đoạn sản xuất đều tuân thủ nghiêm ngặt các qui trình truy xuất nguồn gốc theo chuẩn quốc tế.